අපගේ සේවාලාභීන්

 • අධ්‍යාපන ලබාදෙන ආයතන
 • කඩදාසි පෙට්ටි නිෂ්පාදකයන්
 • පුහුණු ආයතන
 • ආහාර නිෂ්පාදන ආයතන
 • ඇඟළුම් කම්හල්
 • පොලිස් ස්ථාන
 • ට්‍රැවල් ඒජන්තවරුන්
 • භාණ්ඩ ප්‍රවාහන සහ  නිෂ්කාශන ආයතන
 • පරිගණක දෘඩකාංග නිෂ්පාදන ආයතන
 • ජල බෝතල් නිෂ්පාදන ආයතන
 • කිරි නිෂ්පාදන ආයතන
 • විශාල තේ පැකට් නිෂ්පාදන ආයතන
 • ගමන්මළු නිෂ්පාදන ආයතන
 • ජල විදුලි බලාගාර
 • සගන්ධ තෙල් නිෂ්පාදන ආයතන
 • ආයුර්වේද නිෂ්පාදන ආයතන
 • රන් ආභරණ නිෂ්පාදන ආයතන
 • කෘතිම ආභරණ නිෂ්පාදන ආයතන
 • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල
 • ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල
 • හොල්සිම් සමාගමේ සිමෙන්ති ගබඩා
 • සහල් පිටි නිෂ්පාදනාගාර
 • පළතුරු බීම නිෂ්පාදන ආයතන
 • රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු
 • බියර් නිෂ්පාදනාගාර
 • කෘමීන් මර්දනය කරන ආයතන
 • ඇසුරුම් ආයතන
 • සංචාරක හෝටල්
 • රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභාව
 • විදුලි බල මණ්ඩලය-මීටර නිෂ්පාදන ආයතනය
 • විදුලි බල මණ්ඩලය-සැපයුම් සහ සංවර්ධන අංශය
 • රජයේ කර්මාන්ත ශාලාව
 • කෘෂිරසායන නැවත ඇසුරුම්  කරන ආයතනය
 • පොල්තෙල් නිෂ්පාදන ආයතනය