තොරතුරු

  • අභ්‍යන්තර තත්ත්ව විගණන
  • අභ්‍යන්තර පරිසර විගණන
  • අභ්‍යන්තර ආහාර සුරක්ෂිතතා විගණන
  • එස් 5
  • අයි.එස්.ඕ. 9001:2008  දැනුවත්කිරීම
  • අයි.එස්.ඕ. 22000:2005  දැනුවත්කිරීම
  • අයි.එස්.ඕ. 14001:2004  දැනුවත්කිරීම