අප අමතන්න

ස්තුතියි ! . අපි ඔබව හැකි ඉක්මනින් සම්බන්ධ කරගන්නෙමු.

කොලිටි ට්‍රයිලොජි කන්සල්ටන්සි ඇන්ඩ් ට්‍රේනිං ස්රවිස්

තලංගම දකුණ,

බත්තරමුල්ල, 

ශ්‍රී ලංකාව.

දුරකථන අංක / ෆැක්ස් : +94 ( 0) 112786845

ජංගම දුරකථන අංක : +94 ( 0) 718327609,   +94 ( 0) 716432943

විද්‍යුත් ලිපින : qualitytrilogy@gmail.com ; nattygalle@sltnet.lk ; info@qualitytrilogy.com