ඩී.එන්.සී. ආටිගල ( BSc. MPhil., Dip in Mgt., IRCA ,UK)

කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ - මූලික විද්‍යා උපාධිය රුහුණු විශ්ව විද්‍යාලයය වන අතර පශ්චාත් ඩිප්ලෝමාව විවෘත විශ්ව විද්‍යාලයෙන්ද  පේරාදෙනිය විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේශණ නිබන්දනය කර ඇත. අවශ්‍ය විගණන පාඨමාලා සියල්ල සම්පූර්ණ කර ඇත. ජපානය,  ඩුබායි,  ඉංදියාව, පකිස්තානය, සිංගප්පූරුව  තායිලංතය සහ මැලේසියාවේ පුහුණුව ලබා ඇත. ඉංදියානු තත්ත්ව සංගමයේ යාවජීව සාමාජිකයෙක් වේ.

අජිත් ප්‍රියන්ත ( BLE.Dip in Business Mgt. PGD –HRM, MCP)

අධ්‍යක්ෂ - ගාල්ල මාතර සහ කොළඹ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති පිහිටුවීමේ අත්දැකීම් රාශියක් ඇත. ඉංදියාව, චීනය, සිංගප්පූරුව සහ තායිලංතයේ  පුහුණුව ලබා ඇත.

ඉංජිනේරු ආර්. පාළමකුඹුර ( BSc. Eng. MBA)

ජ්‍යෙෂ්ඨ  සාමාන්‍යාධිකාරී - බලශක්ති / වෘත්තීය සෞඛ්‍යය පරිසර / තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති පිහිටුවීමේ අත්දැකීම් රාශියක් ඇත.   PLC, DCS, විද්‍යුත් සහ  කාර්මික පද්ධති පිහිටුවීම සහ ආරම්භ කිරීම. ක්‍රියාවලි පාලනය, විශාල යන්ත්‍ර සූත්‍රකුමාංකණය , පිවිතුරු නිශ්පාදනය ආදියේ ප්‍රවීණයෙකි

ඩී.එන්.සී. ආටිගල- කළමණාකාර අධ්‍යක්ෂ

වෛද්‍ය සී. ආටිගල-   අධ්‍යක්ෂ

ඩබ්ලිව් අජිත් ප්‍රියන්ත - අධ්‍යක්ෂ

ඉංජිනේරු ආර්. පාළමකුඹුර- ජෙෂඨ සාමාන්‍යාධිකාරී