අපගේ ප්‍රධාන සේවාවන්

කොලිටි ට්ර්යිලොජි කන්සල්ටන්සි පුද්ගලික සමාගම පළපුරුදු උපදේශකවරුන්ගෙන් සමන්විතවන අතර ඔවුන් ලංකාවේ සහ පිටරට විවිධ ආයතනවල ඉහල තනතුරු දැරූ අයවේ. බොහෝ උපදේශකවරුන් තම අංශයේ ඉහලම වෘත්තීය සුදුසුකම් දැරන අයවරුන් වේ.
අපගේ ප්රුධාන සේවාවන් වන්නේ  උපදේශකසේවා සුපයීඋපදේශකම, පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම සහ විගණනයයි

    අයි.එස්.ඕ. 9001:2015  තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම

 • අයි.එස්.ඕ. 9001:2008  තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති අයි.එස්.ඕ. 9001:2015 ස්ථාපනයට යවත්කාලීන කිරීම
 • අයි.එස්.ඕ. 14001:2015  පරිසර කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම
 • අයි.එස්.ඕ. 14001:2004  පරිසර කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය අයි.එස්.ඕ. 14001:2015 යවත්කාලීන කිරීම
 • අයි.එස්.ඕ. 22000:2005  ආහාර සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම
 • එෆ්.එස්.එස්.සී 22000  ආහාර සුරක්ෂිතතා කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම
 • අයි.එස්.ඕ. 50001:20011  බලශක්ති කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම
 • ඕෂාශ්  18001:2007  වෘත්තීය සෞඛ්‍යය සහ නිරාපද කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම
 • අයි.එස්.ඕ. 17025:2005  රසායනාගාර තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම
 • අයි.එස්.ඕ. 15189:2007  වෛද්යස රසායනාගාර තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීමට උපදෙස් සැපයීම
 • ජාතික තත්ත්ව සම්මානය  ලබාගැණීමට අවශ්‍ය උපදේශක සේවා සැපයීම
 • ජාතික ඵලදායීතා  සම්මානය  ලබාගැණීමට අවශ්‍ය උපදේශක සේවා සැපයීම
 • ඵලදායීතා පුහුණුව
 • එස් 5 සංකල්පය පුහුණුව සහ ස්ථාපනයට උපදෙස් ලබාදීම
 • ආහාර නිශ්පාදනයේ අති අවදානම් කාරී අවස්ථා පාලනය සහ සෞඛ්යද සම්පන්න නිශ්පාදන ක්රතම පිළිබඳ පුහුණුව සහ ස්ථාපනයට උපදෙස් ලබාදීම
 • සැපයුම්කරුවන්ගේ  විගණන ක්රබමවේදයන් පිළිබඳ උපදෙස්
 • පහත සඳහන් පුහුණු පැවැත්වීම
  තත්ත්ව / පරිසර / ආහාර සුරක්ෂිතතා / බලශක්ති / වෘත්තීය සෞඛ්‍යය /රසායනාගාර / වෛද්‍යය රසායනාගාර
 • විශාල කම්හල් සහ යන්ත්‍රෝපකරණ ස්ථාපනය සහ ආරම්භය
 • විශාල කම්හල් සහ යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රමාංකණය අදාල උපදෙස් සැපයීම
 • ව්දුලි සහ යාන්ත්‍රික ක්‍රමවේදයන් ස්ථාපණය
 • විශාල කම්හල් සහ යන්ත්‍රෝපකරණ ක්‍රියාවලින් ගේ ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ උපදෙස් ලබාදීම
 • නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී බලශක්ති අපතේයෑම සහ නාස්තිය අවම කිරීමට උපදෙස් ලබාදීම
 • නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ බලශක්ති සමබරතාවය පිළිබඳ නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීම

අපගේ අගයන්

 • නියමිත වේලාවට සේවය සැපයීම
 • ආචාරශීලී බව
 • ප්‍රත්‍යක්ෂඥානය
 • විවිධ සමර්ථකම් ඇතිබව
 • ඇපකැපවීම
 • ආත්ම විශ්වාසය
 • ප්‍රායෝගික ක්‍රමවේද